100 Lord Shiva names for baby boy

Here is the list of lord Shiva names for baby boy and rare lord Shiva names for baby, names of lord Vishnu for baby boy. 100 lord shiva baby boy names SHIVA HARA MRDA RUDRA …

lord shiva names for baby boy
Here is the list of lord Shiva names for baby boy and rare lord Shiva names for baby, names of lord Vishnu for baby boy.

Lord Shiva names for baby boy

100 lord shiva baby boy names

 • SHIVA
 • HARA
 • MRDA
 • RUDRA
 • PUSKARA
 • PUSPALOCANA
 • ARTHIGAMYA
 • SADACARA
 • SARVA
 • MAHESVARA GREAT LORD
 • CANDRAPIDA
 • CANDRAMAULI
 • VISVA
 • VISVAMBHARESVARA
 • VEDANTASARASANDOHA
 • KAPALIN
 • NILALOHITA
 • DHYANADHARA
 • APARICCHEDYA
 • GAURIBHARTR
 • GANESVARA
 • ASTAMURTI
 • VISVAMURTI
 • JNANAGAMYA
 • DRDHAPRAJNA
 • DEVADEVA LORD OF GODS
 • TRILOCANA THREE-EYE
 • VAMADEVA LOVELY GOD
 • MAHADEVA GREAT GOD
 • PATU
 • PARIVRDHA
 • DRDHA
 • MULTIFORMED
 • VIRUPAKSA
 • VAGISA
 • SURASSATTAMA
 • SARVAPRAMANASAMVADIN
 • VRSANKA
 • VRSAVAHANA
 • ISA LORD
 • PINAKIN
 • KHATVANGIN
 • CITRAVESA
 • CIRANTANA
 • TAMOHARA
 • MAHAYOGIN
 • GOPTR
 • BRAHMANDAHRT
 • JATIN
 • KALAKALA
 • KRRTIVASAS
 • SUBHAGA
 • PRANATATMAKA
 • UNNADHRA
 • PURASA
 • JUSYA
 • DURVASAS
 • PURSASANA
 • DIVYAYUDHA
 • SKANDAGURU
 • PARAMESTHIN
 • PARATPURA
 • ANADIMADHYANIDHANA
 • GIRISA
 • GIRIJADHAVA
 • SRIKANTHA
 • LOKAVARNOTTAMA
 • SAMADHIVEDYA
 • KODANDIN
 • NILAKANTHA
 • PARASVADHIN
 • VISALAKSA
 • MRGAVYADHA
 • SURESA LORD OF GODS
 • SURYATAPANA
 • DHARMADHYAKSA
 • KSAMAKSETRA
 • PASUPATI
 • TARKSYA
 • PRIYABHAKTA
 • PARANTAPA
 • DATR
 • SAUMYA
 • MAHATEJAS
 • MAHADYUTI
 • TEJOMAYA
 • AMRTAMAYA
 • ANNAMAYA
 • SUDHAPATI
 • UTTAMA
 • GOPTR
 • JNANAGAMYA
 • KNOWLEDGE
 • PURATANA
 • NITI JUSTICE
 • SUNITII
 • SUDDHATMAN
 • SOMA
Thank you reading the post for more baby names please go to our homepage small baby names .
Spread Your Love

Leave a Comment